foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทที่ 8 ความสุภาพแบบคริสตัง

ถ้าความรักต่อเพื่อนมนุษย์เป็นผลอันสำคัญยิ่งในคริสตศาสนา  รากฐานที่มั่นคงของความรักก็คือ  ความสุภาพ  ถ้าหากขาดความสุภาพ  ความรักจะมีขึ้นไม่ได้  และคนที่ไม่สุภาพจะอ้างว่าตัวเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าย่อมไม่ได้  พระองค์เสด็จมาในโลก  เป็นกิจการที่แสดงถึงความสุภาพของพระองค์  ทั้งนี้ก็เพื่อกอบกู้เราคนบาปให้พ้นจากหายนะที่บิดามารดาเดิมของเราได้ทำไว้เพราะความจองหอง  มนุษย์เราได้ละทิ้งพระเป็นเจ้า  แต่พระคริสตเจ้าได้ทรงนำเรากลับมายังบ้านพระบิดาโดยหนทางแห่งความสุภาพ “จงมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน” (มธ 11:29)
พระผู้ไถ่ของเราได้ทรงสอนเราให้เป็นคนสุภาพด้วยวาจาและแบบฉบับของพระองค์  การที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์  เป็นกิจการที่แสดงความสุภาพของพระองค์ ตลอดชีวิต พระองค์ดำรงชีวิตอย่างสุภาพ นักบุญเปาโลได้เขียนไว้ว่า พระองค์ทรงสุภาพและนบนอบจนถึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (เทียบ  ฟป 2:7-8) ขณะที่พระองค์ทรงสอนสานุศิษย์และคนอื่นๆ ที่ฟังพระวาจาของพระองค์  พระองค์เน้นให้เขาปฏิบัติฤทธิ์กุศลอันสำคัญยิ่งนี้
ตัวอย่างในอุปมาสั้นๆนี้ จะทำให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระองค์ดีขึ้น