แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ธรรมประเพณีของอัครสาวก (Tradition)
    คือการถ่ายทอดสารของพระคริสตเจ้านับตั้งแต่แรกเริ่มของศาสนาคริสต์ โดยผ่านทางการเทศน์สอน การเป็นประจักษ์พยาน การสถาปนา คารวกิจ งานเขียนที่ได้รับการดลใจ บรรดาอัครสาวกได้ถ่ายทอดทุกสิ่งที่พวกท่านได้รับจากพระคริสตเจ้าและได้เรียนรู้จากพระจิตเจ้าให้แก่ผู้สืบตำแหน่งของท่าน คือ บรรดาพระสังฆราช และโดยผ่านทางบรรดาพระสังฆราชไปยังชนทุกรุ่นทุกสมัย จนถึงกาลอวสาน
    เราพบแหล่งของธรรมประเพณี 2 แหล่งคือ การถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา (ธรรมประเพณี) และโดยทางพระคัมภีร์ ซึ่งได้แก่การประกาศถึงความรอดพ้น ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

    พระคัมภีร์ ธรรมประเพณี และอำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องความรอดพ้นของวิญญาณตามรูปแบบของตน ภายใต้การกระทำของพระจิตเจ้า
ธรรมประเพณีมีประโยชน์ในการอ่านพระคัมภีร์ที่ตีความด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าและภายใต้การชี้นำของอำนาจการสอนของพระศาสนจ้กร  (Magisterium)