foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การเข้าสุหนัต    คือพิธีขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ  ปกติจะทำเมื่อเด็กชายเกิดได้แปดวัน (ปฐก 17:10-14) เป็นเครื่องเตือนใจที่ติดกาย ให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ฝ่ายจิตใจ ระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร