แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โกเมอร์ ภรรยาผู้หลายใจของประกาศกโฮเชยา (ดู โฮเชยา) ฮชย. 1-3