แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

S 2482178

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017  อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดเข้าเงียบนักเรียนคำสอน โดยมีสังฆานุกร เทวฤทธิ์ สุขเกษม เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจก่อนรับศีลศักดิ์สิทธิ์  ณ วัดน้อย อาสนวิหารอัสสัมชัญและมีพิธีโปรดศีลล้างบาป ให้แด่  เปาโล ธนาดล สกุลธราธร 
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017    ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น. มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก โดยคุณพ่อ ยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานในพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก รายนามต่อไปนี้

1.    เปาโล ธนาดล สกุลธราธร
2.    อันดรูว์ พลัฏฐ์ เรืองสมบูรณ์
3.    เปโตร อาธิศวร์ มารีอนุเคราะห์
4.    อันตน วิวิศน์ เวชอนันทนุรักษ์
5.    เปโตร กิตติ กมลรักษ์
6.    เปาโล ศศิณัฐ ทิวาทิตยานุภาพ