แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะเหตุใดในบทเร้าวิงวอนพระแม่มารีย์ จึงมีการเอ่ยพระนามของพระนางว่า “หีบพันธสัญญา”?
พระศาสนจักรให้เกียรติและยกย่องพระนางมารีย์อย่างสูงยิ่ง โมเสสเป็นผู้สร้างหีบพันธสัญญาเพื่อจารึกคำสั่งสอนตามพระบัญชาของพระเจ้าบนภูเขาซีนาย หีบพันธสัญญาบรรจุแผ่นพระบัญัติ 10 ประการ ได้รับการเก็บรักษาอย่างดีในพลับพลา ซึ่งชาวยิวนำไปด้วยทุกแห่งในถิ่นทุรกันดาร

จนในที่สุดสูญหายหรือถูกทำลายไป มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (ดูเพิ่มเติมในหนังสืออพยพและหนังสือเล่มอื่นๆ) พระนางมารีย์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูสูงยิ่งในธรรมประเพณีคาทอลิก ตามข้อเท็จจริงแล้ว นักเขียนบางท่านเชื่อมั่นว่าด้วยบทบาทของพระนาง จึงได้รับพระนามหีบแห่งพันธสัญญา เพราะพระนางเป็นผู้สำคัญยิ่งที่ช่วยให้มนุษย์หันกลับมาหาพระเจ้าในที่สุด หลายคนเชื่อว่าการประจักษ์มาของพระนางให้ชาวโลกได้เห็นบ่อยครั้ง เป็นสิ่งสนับสนุนเรื่องนี้อย่างดี