แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บุญราศีอาลัน เดอ ลา รอช (Blessed Alan de la Roche 1428-1475) ได้กล่าวไว้ว่า บทคำนับของทูตสวรรค์ หรือบทวันทามารีอาเป็นถ้อยคำจากสวรรค์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เราทั้งหลายจะเข้าใจ มีเพียงพระเยซูเจ้าผู้ทรงบังเกิดจากพระแม่มารีย์เท่านั้น ที่สามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้ ความหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดของบทภาวนานี้อยู่ที่พระแม่มารีย์ คำภาวนาบทนี้มาจากสวรรค์ และอัครเทวดาคาเบรียลเป็นท่านแรกที่ได้สวดบทภาวนานี้ อ่านทั้งหมด