แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
1. พระนางทรงเป็นการปฏิสนธินิรมล (Immaculate Conception)

เนื่องจากพระเจ้าทรงกำหนดให้พระนางมารีย์เป็นพระมารดาของทุกคนที่ได้รับชีวิตพระจิต พระองค์จึงโปรดให้พระนางได้รับชีวิตพระทันทีที่เกิดในโลกนี้

เราได้รับชีวิตแห่งพระจิตเมื่อเรารับศึลล้างบาป วิญญาณของพระนางจึงเต็มไปด้วยพระจิตในขณะที่พระนางได้รับพระจิตในวันที่อัครเทวดาคาเบรียลมาแจ้งสาร อัครเทวดาคาเบรียลได้กล่าวนำและอธิบายว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” (ลก1. 28)

2. พระนางมารีย์ปราศจากบาปทุกชนิด

การที่พระเจ้าโปรดให้พระนางปราศจากบาปเพราะพระนางทรงเป็นพระมารดาของผู้ที่ปราศจากบาปคือ พระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป บุคคลแรกที่พระองค์ทรงช่วยให้รอดคือพระมารดาของพระองค์เอง พระองค์จึงโปรดให้พระนางพ้นจากมลทินบาป

พระนางมารีย์เป็นบุคคลที่ได้รับการผจญล่อลวงให้กระทำบาปเหมือนกับเรา แต่พระนางแตกต่างจากเราเพราะเรามักจะพ่ายแพ้ต่อมารที่มาล่อลวงเรา แต่พระเจ้าประทานความช่วยเหลือพิเศษแก่พระนางให้ชนะมาร

3. พระเจ้าประทานรางวัลสุดท้ายแก่พระนาง คือการที่พระนางได้รับยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ


- พระเจ้าประทานเพชรสำหรับประดับมงกุฎให้เป็นรางวัล

- วิญญาณของผู้ที่พระคริสตเจ้าทรงไถ่กู้จะร่วมชีวิตพระที่น่าชื่นชมยินดีหลังความตาย แต่การกลับคืนชีพครั้งสุดท้ายของร่างกายจะเกิดขึ้นเมื่อวาระสุดท้ายของโลก

อย่างไรก็ตาม พระนางพรหมจารีมารีย์มีส่วนร่วมกับชีวิตพระที่น่าชื่นชมยินดีด้วยกายและวิญญาณทันทีที่พระนางสิ้นใจ พระเจ้าทรงบันดาลให้พระนางกลับคืนชีพเหมือนทรงบันดาลให้พระบุตรกลับคืนพระชนมชีพ โดยไม่โปรดให้ร่างกายอันผุดผ่องของพระนางกลายเป็นฝุ่นดินเลย

- สิ่งนี้อธิบายถึงความชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรในการสมโภชพระนางมารีย์ได้รับยกขึ้นสวรรค์ว่า สมาชิกที่เด่นมากที่สุดของครอบครัวมนุษยชาติ คือ พระนางมารีย์ได้รับความรอดอย่างสมบูรณ์แล้ว พระนางทรงเป็น “ผลแรก” ที่รับการเก็บเกี่ยว พระนางได้รับสิ่งที่พระศาสนจักรทั้งหมดจะบรรลุสักวันหนึ่ง ความรอดของเราจะสมบูรณ์ด้วยและเราจะพบร่างกายและวิญญาณของเราในสวรรค์ เพราะเป็นการร่วมชีวิตพระที่น่าชื่นชมยินดีตราบเท่าที่แต่ละคนจะสามารถร่วมกับพระองค์