แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อวัยวะในพระกายพระเยซู
1โครินธ์  12:12-30
    “ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า แต่ละคนก็ต่างเป็นอวัยวะของพระกายนั้น” (1คร.12:27)  คุณค่าของแต่ละคนอยู่ที่ตรงไหนหรือ ก็อยู่ตรงที่เราแต่ละคนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิด ความสามารถ หน้าตาผิวพรรณ ถึงแม้ว่าความแตกแยกนี้มักจะเป็นเหตุให้เราต่อสู้แตกแยกอยู่เสมอ แต่มันก็ทำให้เรารักคนอื่นๆด้วย

เพราะพระประสงค์ดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้แตกต่างกันนั้นก็เพื่อเราจะได้แสวงหาผู้อื่นมาเติมสิ่งที่เราขาดให้เต็มบริบรูณ์ เพราะฉะนั้นผู้ชายจึงรักผู้หญิง ผู้หญิงจึงรักผู้ชาย วัยรุ่นจึงแสวงหาเพื่อนที่จะช่วยให้ความว่างเปล่าในชีวิตของตนเป็นความสนุกสนานยินดี มนุษย์เราต้องการเพื่อน ต้องการคนที่เข้าใจชีวิตของตน ความสามารถและพระพรอยู่ในตนเอง สิ่งสำคัญก็คือ ต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นพระพร อะไรเป็นความสามารถ
    การที่คนบางคนสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ บางคนไม่ได้หรือบางคนเล่นกีต้าร์ได้ บางคนเล่นไม่ได้ เหล่านี้เป็นความสามารถซึ่งแต่ละคนมีและอาจจะมีไม่เท่ากัน แต่พระพรจากพระเจ้าคือความรัก ความเมตตา ความมีจิตใจโอบอ้อมอารี ความซื่อสัตย์ เป็นต้น เราแต่ละคนใช้ความสามารถของตนเพื่อความสุขของผู้อื่นควบคู่ไปกับพระพรความสามารถนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริง ตรงข้าม ถ้าเรามุ่งใช้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยปราศจากพระพร เราก็แยกตัวออกจากพระเจ้า “พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า” (ลก.4:18-19) พระเยซูเจ้าทรงใช้ชีวิตเพื่อคนทั้งหลายเท่านั้น พระองค์ประทานทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตของพระองค์เองแก่มนุษย์ ทั้งยังไม่ทรงเรียกร้องสิ่งใดจากมนุษย์เพื่อพระองค์เองเลย พระผู้ทรงนำพระเยซูตลอดชีวิตคือพระจิตเจ้า และพระจิตเจ้าอีกนั่นแหละคือผู้ที่ประทานพระพรให้ชีวิตมนุษย์มีคุณค่าแท้จริง

ที่มา: หนังสือชีวิตนิรันดร