แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ประเภทของครูคำสอน
    เมื่อกล่าวถึง  “ครูคำสอน”  เราจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มตามลักษณะของการทำงานเพื่อจัดการอบรม ช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูคำสอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแบ่งเป็น 4 ประเภท ต่อไปนี้
ก) ครูคำสอนอาชีพ   (Professional/ fulltime Catechists) คือผู้ได้รับการอบรมและสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่พระศาสนจักรรับรอง    และ/หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูคำสอนจากพระสังฆราช และทำงานด้านคำสอนเต็มเวลา
ข) ครูคำสอน (Part-time Catechists) คือครูหรือฆราวาสคาทอลิกที่ได้รับการอบรมด้านคำสอนบ้างเป็นครั้งคราว   และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอนคำสอนในโรงเรียนหรือวัด

ค) ครูคำสอนอาสาสมัคร  (Volunteer Catechists) คือฆราวาสที่อาสาสมัครช่วยงานคำสอน อาจเป็นสมาชิกองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม เช่น  พลมารี  โฟโกลาเร่  ผู้อ่านพระคัมภีร์ หรือครูที่เกษียนแล้วสมัครใจมาช่วยสอนคำสอน
ง) พระสังฆราช   พระสงฆ์   สังฆานุกร   นักบวชชาย-หญิง คือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนคำสอน (เทียบ GDC 222,  224,  228, CIC 823,  CT 63, CD 14)