แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความหมายของการทวีขนมปัง
มัทธิว 15:32-39
    เราไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อพระเยซูทรงทำอัศจรรย์ได้จึงไม่ให้ขนมปังตกจากสวรรค์ หรือทรงเสกหินให้เป็นอาหารเลี้ยงผู้คนที่ติดตามพระองค์ในเมื่อพระองค์ทรงสรรพานุภาพ แต่พระองค์ไม่ทรงทำเช่นนั้น พระองค์กลับใช้ขนมปังจำนวนน้อยนิดเพื่อเลี้ยงคนมากมายให้อิ่มได้ เพราะพระเยซูทรงปรารถนาให้เราร่วมมือกับพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยเพื่อความรอดพ้นจะได้เกิดขึ้นอย่างสมบรูณ์

พระเยซูทรงใช้ขนมปังเพียงเล็กน้อยที่มือมนุษย์หยิบยื่นให้และทรงขอบพระคุณพระเจ้าเช่นเดียวกับการสวดภาวนาประจำวันของเรา บางครั้งเราเคยสงสัยว่าการสวดภาวนาเล็กน้อยนั้นมีคุณค่ามีความหมายต่อพระองค์แค่ไหน พระเจ้าทรงฟังอยู่หรือเปล่า เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงทำให้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในสายตาและความคิดของมนุษย์เป็นไปได้ แต่ทรงปรารถนาให้มนุษย์มีส่วนร่วมกับพระองค์ในการสวดภาวนา แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนอย่างขนมปังที่เด็กชายผู้นั้นมอบถวายแด่พระองค์
    พระเยซูทรงทำให้ผู้คนมากมายอิ่มด้วยขนมปังเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็จะทรงโปรดให้ผู้หิวกระหายความเชื่ออิ่มด้วยการสวดภาวนาประจำวันแม้เพียงเล็กน้อยอย่างนั้น และในขณะเดียวกันจะทรงโปรดให้เราเข้าใจว่าการสวดภาวนาที่แม้เพียงเล็กน้อยแต่หากทำด้วยความจริงใจก็จะมีความหมายและมีคุณค่ามากกว่าการสวดภาวนาอันยาวนานที่ถวายต่อพระองค์นานๆครั้ง