แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
พระสงฆ์เป็นครูคำสอนคนแรกในชุมชน

พระสงฆ์และการสอนคำสอนในยุโรป
สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งยุโรป (Council of European Episcopal Conferences - CCEE) ได้จัดสมัชชาที่กรุงโรม เมื่อวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  หัวข้อ "พระสงฆ์และการสอนคำสอนในยุโรป" มีพระสังฆราช พระสงฆ์  และผู้อำนวยการระดับชาติ จำนวน 80 คน จาก 34 ประเทศ  โดยสำนักงานคำสอนระดับชาติของประเทศอิตาลีเป็นผู้ประสานงาน
ในยุโรป มีจำนวนพระสงฆ์ลดลง ทำให้พระสงฆ์มีภารกิจมากขึ้น  จึงต้องทบทวนบทบาทของพระสงฆ์ในงานคำสอนจากสภาพจริง  และคิดถึงบทบาทของฆราวาส
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประทานโอวาทปิดสมัชชาว่า การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสไตร่ตรองถึงความต้องการเร่งด่วน และการท้าทายต่องานประกาศพระวรสารแบบใหม่ในทวีปยุโรป  พระองค์ทรงขอบใจบรรดาผู้รับผิดชอบงานคำสอนที่อุทิศตนเสียสละ เพื่อความก้าวหน้าของชุมชนคริสตชน ดังเช่นสมัยอัครสาวก  บรรดาคริสตชน "ประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฟังคำสั่งสอนของอัครสาวก" (กจ.2:42)
งานหลักของพระสงฆ์  คือการสร้างพระศาสนจักร  อาศัยการสอนคำสอน  พระสงฆ์เป็นศาสนบริกรแห่งพระวาจา  ได้รับมอบให้ไป ประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรแก่ทุกคน  ขอบข่ายงานนี้ขยายมากขึ้น  แต่บางครั้งมีกิจกรรมมากมายจนลดความสำคัญและเกิดผลน้อยในการอบรมครูคำสอน เราควรเลียนแบบนักบุญเปาโล ที่หันมาสนใจการประกาศพระวรสาร  ด้วยการสนใจเตรียมการด้านวัฒนธรรมและด้านเทววิทยา
คู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน กล่าวว่า "จากประสบการณ์บอกเราว่า คุณภาพของการสอนคำสอนในชุมชนหนึ่งนั้น  ขึ้นอยู่กับการอยู่ด้วยและกิจการของพระสงฆ์" (ข้อ 225)
พระสงฆ์เป็นครูคำสอนของบรรดาครูคำสอน  พระสงฆ์เป็นครูคำสอนคนแรกในชุมชน เป็นพิเศษหากเป็นเจ้าอาวาสจึงเป็นศิษย์คนแรกของพระวาจา ต้องใส่ใจในการอบรมด้านชีวิตจิต พระสัจธรรม และวัฒนธรรม
พระสังฆราช เป็นผู้มอบหมายพันธกิจนี้แก่พระสงฆ์  อาศัยศีลบวช จึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เทศน์และสอน… โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องศึกษาและประยุกต์หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อนำครูคำสอน และผู้มีความเชื่อให้บรรลุหนทางซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้า และต่อประชาชนในสมัยปัจจุบัน


(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25 วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2003)