แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 399

การให้อภัยแก่ศัตรู  (CCC ข้อ 2844)                                                                                                                                                                                                                                                      

‘ที่ใดไร้ความรัก จงเติมความรักเข้าไป แล้วท่านจะนำเอาความรักออกมาได้’ (นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน)

  ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 เมห์เม็ต อาลี อักกา ได้ลอบปลงพระชนม์ (นักบุญ) สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 หลังจากได้ทรงเข้ารับการผ่าตัด สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรอดชีวิตจากความพยายามดังกล่าว ขณะทรงรับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลพระองค์ตรัสว่า “ให้ภาวนาสำหรับอักกา น้องชายของเรา... เราได้อภัยให้เขาแล้วอย่างจริงใจ” 

      พระองค์ทรงไปเยี่ยมเขาแม้ขณะอยู่ในเรือนจำ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสดงให้เห็นว่าความรัก ความเมตตา และการให้อภัยนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเกลียดชังและการแก้แค้น ครั้งหนึ่ง G K Chesterton กล่าวว่า “พระคัมภีร์บอกให้เรารักเพื่อนพี่น้อง และรักศัตรูด้วย คงเป็นเพราะว่าทั้งสองนี้ต่างก็อยู่ในคนเดียวกัน” คำภาวนาของเราช่วยให้เรามีใจละเอียดอ่อน เราจึงอธิษฐานภาวนาและให้อภัยแก่ผู้ที่ต่อต้าน ปฏิเสธ หรือแม้แต่ผู้ที่เกลียดชังเราได้ (YOUCAT 524)   

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสามารถชนะได้อาศัยความเมตตาและการให้อภัย ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นอิสระได้ด้วยการให้อภัยต่อศัตรูและการปฏิเสธที่จะอยู่ในบ่วงโซ่แห่งความเกลียดชังและความโกรธแค้น                                                                                                                                                                                                                                                

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ