แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระบัญญัติประการที่ 5 จึงปกป้องความสมบูรณ์ทางกายภาพและจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน
    สิทธิในการมีชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นรูปแบบของเอกภาพ เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะนำบุคคลหนึ่งไปสู่ความตายฝ่ายจิตด้วย (2284-2287,2326)

    พระบัญญัติ “อย่าฆ่าคน” (อพย 20:13) นำไปใช้ได้กับความสมบูรณ์ทางกายภาพ และจิตวิญญาณ ทุกสิ่งที่ยั่วยวนและยั่วยุให้เกิดความชั่วร้าย ทุกอย่างที่ใช้การบังคับเป็นบาปหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของความไม่มีอิสระแก่ตัว บาปเป็นความชั่วร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาอาศัยของเด็กในผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้มิได้หมายถึงเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้น แต่หมายถึงการชักชวนฝ่ายจิตใจไปในทางผิด โดยผู้ปกครอง พระสงฆ์ ครู หรือผู้ให้การศึกษา การนำให้ผู้ที่พวกเขารับผิดชอบหลงผิดจากคุณค่าต่างๆ ด้วย

ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาๆ ที่มีความเชื่อในเราทำบาป ถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ถ่วงลงใต้ทะเล ยังดีกว่าสำหรับเขา
มัทธิว 18:6

ถ้าท่านรักตัวท่านเองมากกว่าท่านรักมนุษย์ ทุกคน เหมือนตัวท่านเอง ตราบใดที่ท่านรักบุคคลหนึ่งน้อยกว่า ท่านรักตัวเอง ท่านเริ่มไม่รักตัวท่านเองอย่างแท้จริง
ไมสเตอร์ เอดฮาร์ด
(1260-1328)

พระเจ้าทรงรักเรามากกว่าที่เรารักตัวเราเอง
นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา
(1515-1582)