แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสตชนทำให้วันอาทิตย์เป็น “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” อย่างไร
คริสตชนคาทอลิกเข้าร่วมในพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ หรือในวันก่อนวันอาทิตย์  ในวันนี้เขาหยุดจากการทำงานทุกอย่างที่กีดกันเขาจากการถวายคารวะกิจแด่พระเจ้ าและรบกวนในเรื่องการฉลอง ความยินดี การพักผ่อน และการบูรณะคุณลักษณะของวัน (2177-2186,2192-2193)

นับแต่วันอาทิตย์เป็นวันเฉลิมฉลองปัสกาซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ คริสตชนตั้งแต่สมัยเริ่มแรกได้มาชุมนุมร่วมกันในวันเฉลิมฉลองและโมทนาพระคุณพระผู้ไถ่กู้ของพวกเขา และเพื่อการชุมนุมพวกเขาเองกับพระองค์ และกับคนอื่นๆที่ได้รับการไถ่กู้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของทุกๆคริสตชนคาทอลิกที่สำนึกในหน้าที่ในการทำให้วันอาทิตย์ “เป็นวันศักดิ์สิทธิ์” และวันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆของพระศาสนจักรด้วย ผู้หนึ่งที่ได้รับการยกเว้นเฉพาะหน้าที่ทางครอบครัวที่เร่งด่วนและความรับผิดชอบที่สำคัญของสังคมเท่านั้น เพราะมีการส่วนร่วมในวันอาทิตย์ ศีลมหาสนิทเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตคริสตชน พระศาสนจักรประกาศอย่างชัดเจนว่าการออกห่างจากการถวายบูชามิสซาในวันอาทิตย์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นบาปหนัก