แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระคัมภีร์พระธรรมเดิมจึงห้ามรูปเคารพของพระเจ้า และทำไมเราคริสตชนจึงไม่เก็บรักษาไว้
เพื่อที่จะปกป้องธรรมล้ำลึกของพระเจ้า และเพื่อจัดให้ประชาชนชาวอิสราเอลอยู่ห่างไกลจากการนับถือรูปปฏิมาของคนต่างศาสนา พระบัญญัติประการแรกจึงกล่าวว่า “ท่านไม่ต้องทำรูปเคารพสำหรับตน” (อพย20: 4) อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าเองทรงได้โฉมหน้าของมนุษย์มาในพระเยซูคริสตเจ้า การห้ามเรื่องรูปเคารพจึงยกเลิกไปในศาสนาคริสต์ ในพระศาสนจักรตะวันออก รูปวาด (ICONS) ถือเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2129-2132, 2141)

ความรู้ของบรรดาอัยการของชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงเหนือกว่าทุกสิ่ง (อุตรภาพ) และทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลก ในปัจจุบันศาสนายูดาและศาสนาอิสลาม ไม่มีภาพของพระเจ้าหรือไม่ยอมให้มี ในศาสนาคริสต์โดยพิจารณาจากชีวิตของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้ การห้ามเรื่องรูปเคารพ ได้รับการลดหย่อนลงตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และได้รับการยกเลิกจากสังคายนาแห่งนิเช (ค.ศ. 787) จากการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์พระเจ้า จึงไม่เป็นผู้ไม่มีภาพเหมือนอีกต่อไป หลังจากพระเยซูเจ้าเราสามารถมีภาพว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือน “ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาด้วย” (ยน.14:9) 9

ลัทธิลึกลับ ( ESOTERICISM )
(มาจากภาษากรีกว่า esoterikos แปลว่า วงภายใน บางสิ่งที่ผู้หนึ่งต้องเริ่มต้นเพื่อที่จะเข้าใจ) ตั้งแต่ในศตวรรษที่ สิบเก้าคำทั่วไปที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนฝ่ายจิต และการปฏิบัติซึ่งมนุษย์ถูกนำไปสู่การคาดคะเนถึง “ความรู้แท้” ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเขา ในอีกแง่หนึ่งการเผยแสดงที่พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์เองแก่มนุษย์จากภายนอกเป็นบางอย่างที่แปลกต่อความคิดที่ลึกลับ

สรรพเทวนิยม ( PANTHEISM )
(มาจากภาษากรีกว่า pan แปลว่า ทั้งปวง theos แปลว่าพระเจ้า) โลกมองว่าไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่นอกจากพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งที่มีอยู่คือพระเจ้าและพระเจ้าคือทุกสิ่งที่มีอยู่ คำสอนนี้เข้ากันไม่ได้กับความเชื่อคริสตชน

ผู้ที่ไม่มีความเชื่อเป็นผู้งมงายมากที่สุดในทุกเรื่อง
 ไบรเซ ปัสกัล
(1588-1651 )

ไสยเวท (OCCULTISM )
(มาจากภาษาลาตินว่า occultus แปลว่า ซ่อนเร้นหรือเร้นลับ)  การรวบรวมคำที่เกี่ยวกับการสอนและการปฏิบัติโดยทางที่มนุษย์ได้มาซึ่งอำนาจเหนือเรื่องโชคชะตาและสภาพแวดล้อมของเขา ตัวอย่างของการปฏิบัติเกี่ยวกับความลึกลับคือโหราศาสตร์ และการหยั่งรู้ที่เหนือมนุษย์

อเทวนิยม (ATHEISM )
(มาจากภาษากรีกว่า theos แปลว่า พระเจ้า) เป็นมุมมองว่าไม่มีพระเจ้า เป็นคำศัพท์ที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการปฏิเสธว่ามีพระเจ้าโดยทางทฤษฎี หรือในทางปฏิบัติ

ลัทธิอจินไตยนิยม (AGNOSTICISM)
(มาจากภาษากรีกว่า qnosis แปลว่าความรู้) เป็นการมองว่าพระเจ้าไม่อาจเป็นที่รู้จักได้เป็นคำที่ใช้ทั่วไป เพื่อบอกถึงสถานะที่เปิดกว้างไว้ต่อคำถามเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้า เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินไม่ได้ หรือเพราะพระเจ้าไม่สามารถเป็นที่รู้จักอย่างแน่ชัด

อุตรภาพ (TRANSCENDENT)
( มาจากภาษาลาตินว่า transcendere แปลว่า ไปไกลโพ้น)ประสบการณ์ความรู้สึกที่เลยเถิด อีกโลกหนึ่ง

รูปวาด (ICON)
(มาจากภาษากรีกว่า ikona แปลว่า ภาพจำลอง) เป็นรูปวาดที่เป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรตะวันออก ซึ่งวาดตามแบบอย่างของการให้ความนับถือโดยจิตรกรที่สวดภาวนาและจำศีลอดอาหาร โดยมีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดเอกภาพของความศรัทธาระหว่างผู้เฝ้าดูและสิ่งที่แสดงเป็นภาพ (พระคริสตเจ้า ทูตสวรรค์ บรรดานักบุญ)

ขอพระนามพระยาห์เวห์จงได้รับการถวายพระพร บัดนี้และตลอดไป
สดุดี 113 : 2