แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สามารถบังคับมนุษย์ให้มีความเชื่อในพระเจ้าได้หรือ
ไม่  ไม่มีผู้ใดสามารถบังคับผู้อื่นให้มีความเชื่อ แม้แต่บุตรของตนเอง เช่นเดียวกับที่ไม่มีผู้ใดอาจบังคับผู้อื่นไม่ให้เป็นผู้มีความเชื่อ  บุคคลหนึ่งสามารถตัดสินใจที่จะมีความเชื่อได้ เฉพาะในอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คริสตชนถูกเรียกให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาพบหนทางสู่ความเชื่อทั้งด้วยวาจาและการเป็นแบบอย่าง (2104-2109, 2137)

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ตรัสว่า  “การประกาศพระคริสตเจ้า และการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์นั้น  เมื่อกระทำด้วยความเคารพในมโนธรรมของผู้อื่น ไม่ละเมิดเสรีภาพ ความเชื่อเรียกร้องให้มนุษย์เข้ามายึดมั่นอยู่ด้วยอย่างอิสระ แต่ในขณะเดียวกัน ความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องนำเสนอให้มนุษย์ด้วย”  (พระสมณสาร พระพันธกิจขององค์พระผู้ไถ่ ข้อ 8)

เรากำหนดความเชื่อของเราให้ผู้อื่นไม่ได้ การทำเช่นนี้เป็นขบวนการชักชวนเปลี่ยนศาสนาเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศาสนาคริสต์ ความเชื่อสามารถพัฒนาได้เฉพาะในอิสรภาพเท่านั้น แต่เราทำการเรียกร้องอิสรภาพของมนุษย์ให้เปิดหัวใจของเขาต่อพระองค์ แสวงหาพระองค์  และฟังเสียงของพระองค์
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
10 กันยายน 2006