แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราจะทราบได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงมีพระเมตตา
    ในข้อความมากมายในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตา  โดยเฉพาะในอุปมาเรื่องบิดาผู้มีเมตตา (ลก 15)  ผู้ออกไปพบกับลูกล้างผลาญ   ยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ฉลองการกลับมาของเขาและการคืนดีกันของพวกเขาด้วยงานเลี้ยงรื่นเริง  (1846, 1870)

    มีอยู่แล้วในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม  พระเจ้าตรัสผ่านทางประกาศกเอเสเคียลว่า  “เราไม่ยินดีในความตายของคนชั่วร้าย แต่ยินดีในการกลับใจของคนชั่วร้ายที่ละทิ้งความประพฤติของตนและมีชีวิต”  (อสค 33:11)   พระเยซูเจ้าทรงถูกส่งมา  “เพื่อแกะที่พลัดหลงของวงศ์วานของอิสราเอล” (มธ 15:24)  และพระองค์ทรงทราบว่า  “คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ” (มธ 9:12)  ดังนั้น พระองค์จึงทรงร่วมรับประทานอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาป  และในบั้นปลายชีวิตในโลกนี้ของพระองค์นั้น  พระองค์ทรงอธิบายการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่า เป็นการเริ่มต้นความรักเมตตาของพระเจ้า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกมาสำหรับคนจำนวนมาก”  (มธ 26:28) 227, 524

อย่าสงสัยในพระเมตตาของพระเจ้า
นักบุญเบเนดิกต์ แห่งนอร์เซีย
(480-547 ผู้ก่อตั้งชีวิตอารามวาสีทางตะวันตก)

นอกจากพระเมตตาของพระเจ้าแล้ว  มนุษย์ชาติไม่มีแหล่งแห่งความหวังใดอีก
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
(1920-2005)

แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเราอยู่ก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง  
1 ยอห์น 3:20