แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระพรของพระจิตเจ็ดประการมีอะไรบ้าง
    พระพรของพระจิตเจ็ดประการคือ  พระดำริ   สติปัญญา  ความคิดอ่าน  ความเข็มแข็ง  ความรู้  ความศรัทธา  และความยำเกรงพระเจ้า  พระจิตเจ้าทรง  “ประทาน”  พระพรทั้งหมดนี้ให้กับคริสตชน  กล่าวคือ  พระองค์ทรงประทานอานุภาพพิเศษให้กับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ก้าวข้ามความสามารถตามธรรมชาติ และทรงประทานโอกาสให้พวกเขากลายเป็นเครื่องมือพิเศษของพระเจ้าในโลกนี้  (1830-1831, 1845)

    เราได้อ่านในจดหมายของนักบุญเปาโลว่า  “พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่ปรีชา แก่คนหนึ่ง พระจิตเจ้าประทานถ้อยคำที่รอบรู้  แก่อีกคนหนึ่ง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน  ประทานความเชื่อ แก่อีกคนหนึ่ง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานพระพรบำบัดรักษาโรค  ประทานอำนาจทำอัศจรรย์ให้อีกคนหนึ่ง ประทานให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจา ให้อีกคนหนึ่งรู้จักจำแนกจิตต่างๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจ และให้อีกคนหนึ่งตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นได้” (1 คร 12:8-10) 113-120

ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดคือเวลาปัจจุบัน บุคคลที่มีความหมายมากที่สุดอย่างแน่นอนคือ  บุคคลที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของท่าน งานที่จำเป็นที่สุดอยู่เสมอคือความรัก
ไมสเตอร์  เอคฮาร์ท
(1260-1328)

เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเรา
ก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย และจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากำลังจะไปเฝ้าพระบิดา
ยอห์น 14:12

ดึงพละกำลังอย่างเรียบง่ายของท่านมาจากความปิติ ยินดีของท่านในพระเยซูเจ้า  จงมีความสุขและความสงบสุข ยอมรับสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้  และให้สิ่งที่พระองค์ทรงเอาไปด้วยรอยยิ้ม
บุญราศี เทเรซา แห่งกัลกัตตา
(1910-1997) พูดกับผู้ร่วมงานของท่าน