แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บุคคลหนึ่งสามารถหล่อหลอมมโนธรรมของเขาหรือ
    ใช่ โดยแท้จริงแล้วเขาต้องกระทำ มโนธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติของทุกๆบุคคล เป็นพรสวรรค์ของเหตุผล  สามารถหลงผิดและทำให้หย่อนยานลงได้ ด้วยเหตุนี้มโนธรรมจึงต้องได้รับการหล่อหลอมให้มากขึ้น เป็นเครื่องมือปรับแต่งเพื่อการกระทำที่ถูกต้อง (1783-1782, 1799-1800)

    โรงเรียนแห่งแรกของมโนธรรม คือ  การวิจารณ์ตนเอง  เรามีแนวโน้มในการตัดสินสิ่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง  โรงเรียนแห่งที่สองของมโนธรรมคือ การปรับตัวให้เข้ากับการกระทำดีของผู้อื่น การสร้างมโนธรรมที่ถูกต้องนำมนุษย์ไปสู่เสรีภาพที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องที่แยกแยะได้ว่าเป็นสิ่งดี ด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าและพระคัมภีร์ พระศาสนจักรตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานได้สะสมความรู้มากมายเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระศาสนจักรในการแนะนำประชาชนและให้แนวทางกับพวกเขา 344