แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มโนธรรม  คืออะไร
    มโนธรรม คือ เสียงจากภายในตัวของมนุษย์ ซึ่งขับเคลื่อนเขาให้กระทำสิ่งดีภายใต้กรณีใดๆก็ตาม และหลีกหนีความชั่วทุกวิธี ในขณะเดียวกัน เป็นความสามารถที่จะแยกแยะสิ่งดีและไม่ดีออกจากกัน พระเจ้าตรัสกับมนุษย์ในมโนธรรม  (1776-1779)

    มโนธรรมเปรียบได้กับเสียงภายใน  ในที่ซึ่งพระเจ้าทรงแสดงพระองค์ในมนุษย์ พระเจ้าทรงเป็นผู้หนึ่งซึ่งเด่นชัดในมโนธรรม เมื่อเรากล่าวว่า “ฉันไม่สามารถคืนดีกับมโนธรรมของฉัน” สำหรับคริสตชนหมายความว่า “ฉันไม่สามารถกระทำสิ่งนั้นในสายพระเนตรของพระผู้สร้างของฉัน” คนจำนวนมากเข้าคุกหรือถูกประหารชีวิตเพราะพวกเขามีมโนธรรมที่เที่ยงตรง  120, 290-292, 312, 333

ทุกสิ่งที่ขัดกับมโนธรรมเป็นบาป
นักบุญโทมัส อไควนัส
(1225-1274)

การกระทำรุนแรงกับมโนธรรมของมนุษย์ หมายถึงการทำอันตรายต่อพวกเขาอย่างจริงจัง เป็นการจัดการอย่างเจ็บปวดอย่างมากที่ศักดิ์ศรีของเขาถูกตีอย่างแรง ในความรู้สึกบางอย่างมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่าพวกเขา
บุญราศี ยอห์น ที่ 23
(1881-1963 สมเด็จพระสันตะปาปาผู้ทรงเรียกประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2)

ถ้า...เรามีความรู้สึกต่อความรับผิดชอบ เราจะละอายและตกใจในการละเมิดต่อเสียงของมโนธรรม สิ่งนี้บ่งบอกว่ามีผู้หนึ่งซึ่งเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่านนั้นเราจะละอายใจและผู้ทรงเรียกร้องให้มีความเกรงกลัว
บุญราศี ยอห์น เฮนรี่  นิวแมน
(1801-1890)