แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงต้องการความเชื่อและศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดี  มีชีวิตที่ซื่อตรง 
    ถ้าเราวางใจเฉพาะแต่ตัวเราเอง  และเฉพาะพละกำลังของตนเองเท่านั้น  เราจะไปได้ไม่ไกลในความพยายามที่จะเป็นคนดีของเรา โดยทางความเชื่อเราค้นพบว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงกระทำให้เราเข้มแข็ง เมื่อพระเจ้าทรงประทานพละกำลังของพระองค์ให้กับเรา  เราเรียกสิ่งนี้ว่า  “พระหรรษทาน”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เราเรียกว่า ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงประทานความสามารถให้เรากระทำสิ่งดีที่เราต้องการกระทำ (1691-1695)

เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรความทุกข์ยากของเรา  พระองค์ทรง “ช่วยเราให้พ้นจากอำนาจความมืดมน” (คส 1:13)  โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า  พระบุตรของพระองค์  พระองค์ทรงมอบโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่ในมิตรภาพกับพระองค์  และเดินอยู่ในหนทางแห่งความรัก 172-178

“ถ้าไม่มีเรา   ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย” ยอห์น 15:5 

อย่าให้อะไรมารบกวนเธอ อย่าให้อะไรมาทำให้เธอตกใจ  ทุกอย่างผ่านไป แต่พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ทรงอดทนได้ทุกอย่าง ผู้ที่มีพระเจ้าก็ไม่ต้องการสิ่งใด เพียงพระเจ้าก็เพียงพอ 
นักบุญเทเรซา แห่งอาวิลลา
(1515-1582)

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์  พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า
ปฐมกาล 1:27