แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ที่กล่าวว่า  “ครอบครัวคือพระศาสนจักรขนาดย่อย” หมายความว่าอย่างไร
    พระศาสนจักรมีขนาดใหญ่แค่ไหน ครอบครัวก็มีขนาดเล็กเท่านั้น ครอบครัวเป็นภาพลักษณ์ของความรักของพระเจ้าในมิตรภาพของมนุษย์ แท้จริงแล้ว ทุกๆคนแต่งงานคือความสมบูรณ์แบบในการเปิดสู่ผู้อื่น ในการเปิดสู่การมีบุตรที่พระเจ้าทรงส่งมา ในการยอมรับกันและกัน ในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และในการเป็นอยู่เพื่อผู้อื่น (1655-1657)

    ไม่มีอะไรในสมัยพระศาสนจักรแรกเริ่ม ทำให้ผู้คนหลงใหลในเรื่อง “วิธีใหม่” ของบรรดาคริสตชนได้มากไปกว่า “พระศาสนจักรในบ้าน” ของพวกเขา บ่อยครั้งบางคน “และทุกคนในครอบครัวมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า...มีความเชื่อและรับศีลล้างบาป” (กจ 18:8) ในโลกที่ไม่มีความเชื่อ หมู่เกาะของผู้มีความเชื่อได้ก่อตัวขึ้น สถานที่แห่งการภาวนาต่างๆ

    การแบ่งปันซึ่งกันและกัน และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยความจริงใจ ที่กรุงโรม โครินธ์ อันทิโอค และเมืองที่ยิ่งใหญ่ต่างๆในสมัยโบราณในไม่ช้าเต็มไปด้วยพระศาสนจักรในบ้าน ซึ่งเป็นเชื้อแป้งที่ฟื้นฟูสังคมของเรา 368