แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสตชนคาทอลิกสามารถแต่งงานกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆได้หรือ
          สำหรับผู้มีความเชื่อที่เป็นคาทอลิก เพื่อเข้าสู่และมีชีวิตในการแต่งงานกับบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาอื่น อาจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความยากลำบากในความเชื่อของเขาเอง และสำหรับบุตรของเขาในอนาคต พระศาสนจักรมอบความรับผิดชอบให้กับสัตบุรุษ จึงตั้งอุปสรรคของความแตกต่างทางศาสนา ดังนั้น การแต่งงานสามารถทำสัญญาอย่างถูกต้องได้เฉพาะถ้าได้รับข้อยกเว้นพิเศษ อุปสรรคนี้จึงหมดไปก่อนการแต่งาน การแต่งงานนี้ไม่ใช่สิ่งคล้ายศีล (1633–1637)