แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมการแต่งงานจึงล้มเลิกไม่ได้
marriage 1    การแต่งงานล้มเลิกไม่ได้ประกอบด้วยสามส่วนคือ ประการแรก เพราะแก่นแท้ของความรักคือการมอบตนเองแก่กันและกันโดยไม่สงวนสิ่งใดไว้ ประการที่สอง เพราะเป็นภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์อย่างไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าต่อสิ่งสร้างของพระองค์ และประการที่สามเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอุทิศพระองค์ของพระคริสตเจ้าให้กับพระศาสนจักร แม้จนถึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (1605,1612-1617,1661)

    บางครั้งเมื่อ 50 % ของคู่แต่งงานในหลายๆแห่งจบด้วยการหย่าร้าง ทุกๆการแต่งงานเป็นเครื่องหมายที่ยังยืนอย่างที่สุดประการหนึ่งต่อพระเจ้า ในโลกนี้ซึ่งคนจำนวนมากเป็นเครือญาติกัน ประชาชนควรจะมีความเชื่อในพระเจ้า พระองค์เท่านั้นที่ทรงสมบูรณ์  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกๆสิ่ง ที่ไม่ใช่เครือญาติกันมีความสำคัญอย่างยิ่ง บางคน พูดจริงอย่างครบถ้วน หรือด้วยความภักดี  ความซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์ในการแต่งงานไม่มากไปกว่าเป็นความสำเร็จของมนุษย์ที่เป็นดั่งพยานหลักฐานถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้า  ผู้ทรงอยู่แม้เมื่อเราทรยศ หรือหลงลืมพระองค์  ด้วยวิธีการต่างๆ การแต่งงานในพระศาสนจักรหมายถึงการวางใจในความช่วยเหลือของพระเจ้ามากกว่าหนทางความรักของตนเอง

ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ยอมให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น อย่างที่เขาเคยเป็น และอย่างที่เขาจะเป็น
ไมเคิล ควิส
(1921-1997 พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศสและนักประพันธ์)

การรักใครสักคนหนึ่งหมายถึงการมองเขาดังที่พระเจ้าทรงมีเจตนาต่อเขา
FYODOR M. DOSTOYEVSKY
(1821-1881)

การรักใครสักคนหนึ่งหมายถึง การเป็นผู้เดียวที่มองเห็นอัศจรรย์ซึ่งผู้อื่นมองไม่เห็น
FRANCOIS MAURIAC
(1885–1979)   

สามีก็จงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร ทรงบันดาลให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ทรงใช้น้ำและพระวาจาชำระพระศาสนจักรให้บริสุทธิ์...เช่นเดียวกัน สามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตน ผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเอง
เอเฟซัส 5:25-26,28

ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไป เพราะพระองค์จะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้
2 ทิโมธี 2:13