แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สังฆานุกร (DEACON)
สังฆานุกร (มาจากภาษากรีกว่า diakonos แปลว่า รับใช้)  เป็นลำดับแรกของศีลบวชในพระศาสจักรคาทอลิก ชื่อก็บ่งบอกอยู่ในตนเองแล้ว สังฆานุกรมุ่งอยู่กับงานเมตตาจิต (diakonia) เป็นพิเศษ รวมถึงการสอน การสอนคำสอน การประกาศพระวรสาร การเทศน์ในมิสซา และช่วยในระหว่างพิธีกรรม

เกิดอะไรขึ้นในการบวชสังฆานุกร
         ในการบวชสังฆานุกร ผู้สมัครได้รับการแต่งตั้งให้รับใช้ในวิธีพิเศษ ภายใต้ศีลบวช เพราะเขาแสดงให้เห็นถึงพระคริสตเจ้าผู้เสด็จมา “มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มารับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์ (มธ 20:28) ในพิธีกรรมของการบวช เราอ่านว่า “ในฐานะศาสนบริกรด้านพระวาจา บนพระแท่น และของความรักเมตตา (สังฆานุกร) จะกระทำให้ตนเองให้เป็นผู้รับใช้ของทุกคน”
   
ต้นแบบของสังฆานุกร คือนักบุญมรณสักขีสเทเฟน เมื่อบรรดาอัครสาวกในพระศาสนจักรสมัยแรกเริ่มที่กรุงเยรูซาเล็มเห็นว่าพวกเขามัวแต่จมอยู่กับงานเมตตาจิตมากมาย พวกท่านจึงแต่งตั้งบุรุษเจ็ดคน “เพื่อรับใช้ในรายการต่างๆ” พวกเขาได้รับการบวช บุคคลแรกที่กล่าวถึงคือสเทเฟน “เปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ” เขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับบรรดาผู้มีความเชื่อใหม่ และคนยากจนในชุมชนคริสตชน นับเป็นเวลาหลายศตวรรษที่สังฆานุกรกลายเป็นเพียงขั้นหนึ่งของศีลบวชซึ่งจะก้าวไปสู่การเป็นพระสงฆ์ แต่ในปัจจุบันกลับมาเป็นกระแสเรียกอย่างอิสระอีกครั้ง ทั้งสำหรับบุรุษที่ถือโสดและที่แต่งงานแล้ว ในแง่หนึ่งสิ่งนี้ควรจะได้รับการให้ความสำคัญเป็นดั่งลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของพระศาสนจักร ในอีกแง่หนึ่งเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ ดั่งเช่นในพระศาสนจักรในสมัยแรกเริ่ม ที่ได้ตั้งและบวชศาสนบริกรที่ทำหน้าที่เฉพาะในการอภิบาลและงานด้านสังคมของพระศาสนจักร การบวชสังฆานุกรก็เช่นเดียวกัน เป็นการบวชตลอดชีวิต บุรุษที่ได้รับการบวชแล้วยกเลิกไม่ได้ 140

สังฆานุกรก็เช่นเดียวกัน จะต้องเป็นที่น่าเคารพนับถือไม่ปลิ้นปล้อน ไม่ดื่มจัด และไม่หาผลประโยชน์ที่น่ารังเกียจ... สังฆานุกรจะต้องแต่งงานเพียงครั้งเดียว และเป็นผู้ที่รู้จักปกครองบุตรธิดาและคนในบ้านของตนได้
1 ทิโมธี 3:8, 12

ไม่มีผู้ใดเป็นสงฆ์ได้ดีไปกว่าผู้ที่พระนางได้เห็น พระนางสามารถกล่าวได้อย่างไม่มีความลังเลว่า “นี่คือกายของฉัน” เพราะพระนางทรงให้กำเนิดพระเยซูเจ้าด้วยกายของพระนาง และพระนางมารีย์ยังคงเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นเราจึงสามารถหันไปหาพระนาง ในฐานะที่ทรงเป็นมารดาของเรา พระนางทรงเป็นหนึ่งในพวกเรา เราผูกพันอยู่กับพระนางเสมอ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระนาง พระนางยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพื่อทำให้บรรดาอัครสาวกมีความมั่นคงเข้มแข็งในศาสนบริการของพวกเขา เป็นมารดาของพวกเขา จนกระทั่งพระศานจักรที่ยังเยาว์นั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้น
บุญราศี เทเรซา แห่งกัลกัตตา 
(1910–1997)