แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระสังฆราชมีความสำคัญอย่างไรสำหรับคริสตชนคาทอลิก
         คริสตชนคาทอลิกมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ภายใต้ภาระผูกพันต่อพระสังฆราชของเขา สำหรับพวกเขาพระสังฆราชถูกแต่งตั้งมาในฐานะผู้แทนของพระคริสตเจ้า ยิ่งกว่านั้น พระสังฆราชปฏิบัติศาสนบริการอภิบาลร่วมกับพระสงฆ์ และสังฆานุกร ในฐานะผู้ช่วยของท่านที่ได้รับการบวช เป็นหลักและรากฐานที่มองเห็นได้ของพระศาสนจักรท้องถิ่น (สังฆมณฑล) (1560-1561)

ท่านต้องปฏิบัติตามการนำของพระสังฆราช ดังที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงปฏิบัติตามพระบิดา ปฏิบัติตามคณะสงฆ์ดังหนึ่งว่าท่านเป็นอัครสาวก ท่านที่เป็นสังฆานุกรในขณะที่ท่านปฏิบัติพระบัญญัติของพระเจ้า อย่าปล่อยให้ผู้ใดทำให้พระศาสนจักรแยกออกจากพระสังฆราช
นักบุญอิกญาชีโอ แห่ง อันทิโอค
(107)