แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใครสามารถให้อภัยบาป
              พระเจ้าเท่านั้นทรงสามารถให้อภัยบาป พระเยซูเจ้าตรัสว่า “บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” (มก 2:5) เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า พระสงฆ์สามารถให้อภัยบาปในตำแหน่งของพระเยซูเจ้าเท่านั้น เพราะพระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจให้กับพวกท่าน (1441 – 1442)

คนจำนวนมากกล่าวว่า “ฉันสามารถไปหาพระเจ้าโดยตรง ทำไมฉันจึงต้องการพระสงฆ์ด้วย” ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาเช่นนั้น เราหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในการขจัดบาปของเราออกไป และชอบที่จะกวาดสิ่งต่างๆไว้ใต้พรม ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงปรารถนาให้เราบอกบาปของเราและยอมรับมันในการพบปะส่วนบุคคล ดังนั้นถ้อยคำในพระวรสารต่อไปนี้จึงเป็นความจริงสำหรับพระสงฆ์  “ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน 20: 23)

นักบุญบางองค์อธิบายถึงตัวท่านเองว่าเป็นดั่งอาชญากรร้ายแรง เพราะพวกท่านแลเห็นพระเจ้า พวกท่านมองดูตนเอง และเห็นถึงความแตกต่าง
นักบุญ เทเรซา แห่ง กัลกัตตา
(1910–1997) 

ศีลอภัยบาปเป็นศีลล้างบาปที่สอง เป็นศีลล้างบาปด้วยน้ำตา
นักบุญ เกรโกรี นาซีซาน
(330–390)


ความรักลบล้างบาปได้มากมาย
1 เปโตร 4 : 8