แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระคริสตเจ้าจึงทรงมอบศีลอภัยบาปและศีลเจิมผู้ป่วยแก่เรา
             ความรักของพระคริสตเจ้าปรากฏในความจริงที่ว่าพระองค์ทรงแสวงหาผู้ที่หายไป และรักษาผู้เจ็บป่วย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประทาน ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา และการบูรณะ ซึ่งทำให้เราเป็นอิสระจากบาป ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราที่อ่อนแอเข้มแข็งขึ้น (1420-1421) 67

ที่นั่น (ในพระอาณาจักรของพระองค์) เราหวังจะมีความชื่นชมตลอดนิรันดรในพระสิริรุ่งโรจน์อย่างบริบูรณ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดไปจากดวงตาของเรา เพื่อจะได้แลเห็นพระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าดังที่พระองค์ทรงเป็น เราจะเป็นเหมือนกับพระองค์ตลอดทุกสมัย และสรรเสริญพระองค์อย่างมิรู้จบสิ้น
(บทขอบพระคุณแบบที่ 3)

“บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหา และเพื่อช่วยผู้ที่เสียให้รอดพ้น”
( ลูกา 19 : 10 )