แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อาจโปรดศีลมหาสนิทให้กับผู้ที่มิใช่คริสตชนด้วยหรือ
    ศีลมหาสนิท เป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระกายของพระคริสตเจ้า การเป็นของพระศาสนจักรคาทอลิก บุคคลนั้นต้องได้รับศีลล้างบาปในพระศาสนจักร มีส่วนร่วมในความเชื่อของพระศาสนจักร ดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระศาสนจักร

จะเป็นความขัดแย้งกันถ้าพระศาสนจักรจะเชิญผู้ที่ยังไม่มีส่วนร่วมในความเชื่อ และยังไม่ดำเนินชีวิตตามพระศาสนจักรเข้ามารับศีลมหาสนิท จะเป็นความเสียหายของความน่าเชื่อถือของเครื่องหมายแห่งศีลมหาสนิท (1398 – 1401)

ดังนั้น ผู้ใดที่กินปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ก็ผิดต่อพระกายและผิดต่อพระโลหิตของพระองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนจงพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินปังและดื่มจากถ้วย (1 โครินธ์  11: 27-28)

คริสตชนออโธดอกซ์ส่วนบุคคลอาจจะขอรับศีลมหาสนิทในพิธีกรรมของคาทอลิก เพราะเขามีส่วนร่วมในความเชื่อศีลมหาสนิทของพระศาสนจักรคาทอลิก ถึงแม้คริสตจักรของพวกเขายังไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิกอย่างสมบูรณ์ก็ตาม ในกรณีที่สมาชิกของ “ชุมชนคริสตจักร” คริสตชนอื่นๆ อาจจะโปรดศีลมหาสนิทได้เป็นรายบุคคล ถ้าพวกเขาตกอยู่ในความจำเป็นอย่างหนัก และมีพยานหลักฐานว่าความเชื่อในการประทับอยู่อย่างแท้จริงในศีลมหาสนิท การร่วมกันในพิธีมิสซาบูขาขอบพระคุณ/อาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยคาทอลิก  และโปรเตสแตนท์ที่มีเป้าหมายและความปรารถนาของความพยายามในการฟื้นฟูเอกภาพคริสตศาสนจักร เป็นที่คาดหวังของพวกเขา  อย่างไรก็ตาม ปราศจากการก่อตัวอย่างแท้จริงของพระกายของพระคริสตเจ้าในความเชื่อหนึ่งเดียว และในพระศาสนจักรหนึ่งเดียวเป็นการไม่ซื่อสัตย์ ดังนั้นจึงไม่อนุญาต พิธีกรรมสากลอื่นๆซึ่งคริสตชนนิยายต่างๆภาวนาร่วมกันเป็นสิ่งดี และพระศาสนจักรคาทอลิกมีความปรารถนาเช่นนี้ด้วย

การมีส่วนร่วมของเราในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าไม่มีจุดประสงค์อื่นใดมากไปกว่าการเปลี่ยนแปลงเราเข้าไปในสิ่งซึ่งเราได้รับ
นักบุญ เลโอ  องค์ใหญ่
(400-461 สมเด็จพระสันตะปาปา)

เราบิปังก้อนเดียวกันซึ่งเป็นการให้ยาอมตะ ยาแก้พิษแห่งความตาย และเป็นอาหารซึ่งทำให้เรามีชีวิตตลอดไปในพระเยซูคริสตเจ้า
นักบุญ อิกญาซีโอ แห่ง อันทิโอค
(9-107 / 117)