แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คริสตชนคาทอลิกต้องไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณบ่อยครั้งเพียงใด
    คริสตชนคาทอลิกมีพันธะผูกพันให้เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ ผู้ใดที่แสวงหามิตรภาพกับพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง จะตอบรับการเชิญมาสู่งานเลี้ยงของพระเยซูเจ้าบ่อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ (1389, 1417)

    ความจริงแล้วสำหรับคริสตชนแท้ “หน้าที่ในวันอาทิตย์” ไม่สมควรเป็นแค่การแสดงออกถึงภาระผูกพันเป็นดัง “การจุมพิตหน้าที่” แต่ควรเป็นการกระทำของผู้ที่อยู่ในความรักอย่างแท้จริง ไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าโดยไม่ไปยังสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงรอเราอยู่ ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่สมัยก่อน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็น “หัวใจของวันอาทิตย์” และเป็นการนัดหมายที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์