แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกิดอะไรขึ้นในพระศาสนจักรเมื่อมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
          ทุกครั้งที่พระศาสนจักรประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระศาสนจักรยืนอยู่ต่อหน้าแหล่งกำเนิดที่ตนเองเกิดอีกครั้งโดยไม่หยุดหย่อน จากการ “รับประทาน” พระกายของพระคริสตเจ้า พระศานจักรกลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระศาสนจักรในการถวายบูชาของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงประทานพระองค์เองแก่เราทั้งร่างกายและวิญญาณ มีที่ว่างสำหรับชั่วชีวิตของเรา

เราสามารถรวมทุกๆสิ่ง การงานของเรา ความทุกข์ทรมาน และความชื่นชมยินดีของเราร่วมกับการถวายบูชาของพระคริสตเจ้า ถ้าเรามอบถวายตัวของเราด้วยวิธีนี้เราจะแปลงเปลี่ยน เรากลายเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ชอบสิ่งดี และเป็นปังบำรุงเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ของเรา (1368 -1372 ,1414)

        ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราบ่นว่าพระศาสนจักร คิดว่าพระศาสนจักรเป็นสมาคมที่มีคนดีไม่มากก็น้อย ในความเป็นจริงแล้ว พระศาสนจักรคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำวันในวิธีที่เป็นธรรมล้ำลึกบนพระแท่น  พระเจ้าทรงมอบพระองค์เองแก่เราแต่ละคนเป็นส่วนตัว และพระองค์ทรงปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงเราสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เมื่อเราเปลี่ยนแปลง เราจึงควรเปลี่ยนแปลงโลก ทุกสิ่งนอกเหนือจากนี้พระศาสนจักรถือว่าเป็นเรื่องรอง 126,171 ,208