แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคริสตเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทอย่างไร     
“ข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นต่อให้ท่าน คือในคืนที่ทรงถูกทรยศนั้นเอง พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ แล้วทรงบิออกตรัสว่า “นี่คือกายของเราเพื่อท่านทั้งหลาย จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” เช่นเดียวกัน หลังอาหารค่ำก็ทรงหยิบถ้วย ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเรา ทุกครั้งที่ท่านจะดื่ม จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (1 คร 11:23-25)
 
นี่เป็นรายงานที่เก่าแก่ที่สุดถึงเหตุการณ์ในห้องชั้นบนในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายซึ่ง นักบุญเปาโลได้เขียนไว้ ท่านมิได้เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง แต่ได้เขียนสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นธรรมล้ำลึกศักดิ์สิทธิ์โดยชุมชนคริสตชนที่ยังเยาว์ และได้รับการเฉลิมฉลองในพิธีกรรม 99

มันเหมือนกับว่า ข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากเบื้องบนว่าเราเป็นอาหารของความแข็งแรง จงกินเราและเติบโตแต่เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนเราให้เป็นตัวเจ้าเหมือนกับอาหารเลี้ยงร่างกาย แต่เจ้าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเรา
นักบุญ ออกัสติน
(354-430 ในเวลาที่ท่านกลับใจ)