แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การรับชื่อในศีลล้างบาป มีความหมายอย่างไร
    พระเจ้าตรัสโดยทางชื่อที่เราได้รับในศีลล้างบาปว่า “เราเรียกชื่อท่าน ท่านเป็นของเรา” (อสย.43:1) (2156-2159, 2165)
    ในศีลล้างบาป บุคคลมิได้จางหายไปในพระเจ้าที่ปราศจากนาม แต่เป็นการยืนยันมั่นคงในความเป็นปัจเจกบุคคล การรับชื่อในศีลล้างบาปมีความหมายว่า พระเจ้าทรงรู้จักฉัน และทรงยอมรับฉันตลอดไปใความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฉันที่ไม่เหมือนใคร-> 361

เพราะเหตุใดคริสตชนจึงเลือกชื่อของบรรดานักบุญเมื่อรับศีลล้างบาป
    ไม่มีแบบอย่างที่ดีหรือผู้ช่วยเหลือที่ดีมากไปกว่าบรรดานักบุญ หากฉันได้รับชื่อของนักบุญเป็นองค์อุปถัมภ์ ก็เท่ากับฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า (2156-2159, 2165-2167)