แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกิดอะไรขึ้นในศีลล้างบาป
    ในศีลล้างบาป เรากลายเป็นสมาชิกในพระกายของพระคริสตเจ้า เป็นพี่น้องชายหญิงของพระผู้ไถ่กู้ และเป็นบุตรของพระเจ้า เราเป็นอิสระจากบาป ถูกดึงออกจากความตายและถูกกำหนดตั้งแต่บัดนี้ ให้ดำเนินชีวิตในความชื่นชมยินดีที่ได้รับการไถ่กู้ (1226-1274, 1279-1280)

    การรับศีลล้างบาป หมายถึง เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของฉันจุ่มจมอยู่ในกระแสความรักของพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ตรัสว่า “บัดนี้ ชีวิตของเราเป็นของพระเจ้า และไม่เป็นของเราเองอีกต่อไป...เมื่อเรามีพระองค์อยู่เคียงข้าง และอยู่ในความรักของพระองค์ เราย่อมเป็นอิสระจากความหวาดกลัว พระองค์ทรงโอบอุ้มเราไว้ และทรงนำเราไปในทุกแห่งหนที่เราต้องไป เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิต” (7 เมษายน 2007) ->126