แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลล้างบาปเป็นเพียงหนทางเดียวที่ช่วยให้รอดพ้นหรือ
    สำหรับทุกคนที่ได้รับพระวรสาร และได้ทราบว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14 : 6)    ศีลล้างบาปเป็นหนทางเดียวสู่พระเจ้าและการช่วยให้รอดพ้น     อย่างไรก็ตาม เป็นความจริงที่ว่า พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพระคริสตเจ้าและความเชื่อ แต่แสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจและดำเนินชีวิตตามมโนธรรมของตน ก็ได้รับการช่วยให้รอดพ้นด้วยเช่นกัน ที่เรียกกันว่า รับศีลล้างบาปด้วยความปรารถนา (1257-1261, 1281, 1283)

    พระเจ้าทรงเชื่อมความรอดพ้นให้ขึ้นอยู่กับ “ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนั้น พระศาสนจักรจึงต้องมอบศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้แก่มนุษยชาติอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย การเลิกปฏิบัติหน้าที่นี้ของพระศาสนจักรเป็นการทรยศต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้ามิได้ทรงขึ้นอยู่กับศีลศักดิ์สิทธิ์    ในสถานที่ที่พระศาสนจักรยังไม่ปรากฏหรือไม่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะด้วยความผิดพลาดของพระศาสนจักร หรือ ด้วยเหตุผลอื่น พระจ้าเองทรงวางเส้นทางอื่น สำหรับนำประชากรไปสุ่ความรอดพ้น

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตาย เราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (รม 14 : 8)
“เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทก็ตาม เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน (1 คร 12 : 13)
“เมื่อเราเป็นบุตร เราก็เป็นทายาทด้วย เป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเจ้า” (รม 8 : 17)