แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลล้างบาปดำเนินการอย่างไร
    รูปแบบโบราณของศีลล้างบาป คือ ผู้สมัครจุ่มตัวลงในน้ำสามครั้ง อย่างไรก็ตาม โดยปกติ จะเทน้ำสามครั้งบนศีรษะของผู้สมัคร ในขณะที่ศาสนบริกรกล่าวว่า “ชื่อนักบุญ...ข้าพเจ้าล้างท่าน ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (1229-1245, 1278)

    น้ำเป็นสัญลักษณ์ของการล้างและชีวิตใหม่ ซึ่งมีปรากฏอยู่แล้วในพิธีล้างด้วยการเป็นทุกข์ถึงบาป ซึ่งท่านยอห์น บัปติสต์ เป็นผู้ล้าง    ศีลล้างบาปซึ่งใช้น้ำในการชำระ “ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต” นั้นเป็นชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า ซึ่งมีความหมายมากกว่าการเป็นเครื่องหมายของการกลับใจเป็นทุกข์ถึงบาป ด้วยเหตุนี้ ในพิธีจึงรวมเอาเครื่องหมายของการเจิม เสื้อขาว และเทียนศีลล้างบาป เข้าไปด้วย

“ดังนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าผ่านพ้นไป สภาพใหม่เกิดขึ้นแล้ว” (2 คร 5 : 17)
“จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตรและพระจิต” (มธ 28 : 19)