แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักรเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูพิธีกรรมได้หรือไม่
    พิธีกรรมมีทั้งส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ คือ ส่วนที่มาจากพระเจ้า เช่น พระวาจาของพระเยซูเจ้า ในงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งพระศาสนจักรอาจเปลี่ยนแปลงตามโอกาส อย่างไรก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด ธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าต้องได้รับการประกาศเฉลิมฉลอง และนำไปปฏิบัติในชีวิตทุกเวลาและทุกหนแห่ง (1200-1209)

    พระเยซูเจ้าตรัสและสัมผัสมนุษย์ทั้งในความคิด สติปัญญา จิตใจและเจตจำนงของมนุษย์ และนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนากระทำในพิธีกรรม ปัจจุบันด้วยเหตุนี้ พิธีกรรมจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันระหว่างอัฟริกาและยุโรป ระหว่างในบ้านพักคนชราและในวันชุมนุมเยาวชนโลก พิธีกรรมในวัดสัตบุรุษย่อมมีลักษณะแตกต่างจากพิธีกรรมในอารามนักพรต อย่างไรก็ตาม เราต้องสำนึกไว้เสมอว่าเป็นแต่ละพิธีกรรมนั้น เป็นพิธีกรรมของพระศาสนจักรทั่วโลก