แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ส่วนใดภายในวัดทีมีความสำคัญเป็นพิเศษตามพิธีกรรม
    จุดศูนย์กลางสำคัญภายในวัดหรือบ้านของพระเจ้า คือ บริเวณพระแท่น ซึ่งมีไม้กางเขน ตู้ศีล เก้าอี้ของประธาน บรรณฐาน (ambo) อ่างล้างบาป และที่สารภาพบาป (1182-1188)

    พระแท่น เป็นจุดศูนย์กลางของวัด บนพระแท่นนี้เองที่ในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ การถวายบูชาของพระเยซูคริสตเจ้าบนไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นจริงในปัจจุบัน นอกจากนี้ พระแท่นยังเป็นโต๊ะอาหารซึ่งประชากรของพระเจ้าได้รับเชิญมาร่วม    ตู้ศีล เป็นเสมือนสมบัติศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในที่มีเกียรติและเด่นชัดที่สุดภายในวัน เป็นที่ประทับของศีลมหาสนิทซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงประทับอยู่ ตะเกียงตู้ศีล หรือที่เรียกว่า “ตะเกียงนิรันดร์” เป็นเครื่องหมายว่า “มีศีลมหาสนิทประทับอยู่” หากตะเกียงมิได้จุดอยู่ ก็แสดงว่าตู้ศีลว่างเปล่า การตั้งเก้าอี้ (ภาษาลาติน cathedra อาสน์) ของพระสังฆราช หรือของพระสงฆ์ หมายถึง พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้นำสูงสุดของที่ชุมนุม บรรณฐาน (ambo) (ภาษากรีก anabainein ปีนขึ้นไป) คือ ที่อ่านพระวาจาของพระเจ้า  ซึ่งควรจะต้องแสดถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของการอ่านพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวาจาของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต อ่างศีลล้างบาป ควรใช้เป็นที่ประกอบพิธีศีลล้างบาป และที่ใส่น้ำเสกควรเป็นเครื่องเตือนใจเราถึงคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป ที่สารภาพบาปหรือห้องสารภาพบาปมีอยู่ในวัดด้วย เพื่อให้เรายอมรับความผิดบาปของเราและรับการอภัยบาป