แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    ก่อนสิ่งอื่นใด การถวายบูชาเป็นกิจ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เรา และจากนั้น เราจึงถวายบูชาแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงมอบพระองค์เองแก่เรา ภายใต้รูปแบบเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่เราจะกระทำเช่นเดียวกัน คือ ถวายตัวเราเองแด่พระองค์จนหมดสิ้น (1145-1192)

    พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเจ้าทรงประทับอยู่จริง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดประการแรกของพิธีกรรม พระเยซูเตจ้าทรงมอบชีวิตของพระองค์แก่เรา เพื่อเราจะได้ถวายบูชาฝ่ายจิตในชีวิตของเราแด่พระองค์ ในศีลมหาสนิท พระคริสตเจ้าทรงมอบพระองค์เองแก่เรา    เพื่อเราจะได้มอบชีวิตของเราแด่พระองค์    ดังนั้น เราจึงร่วมมีส่วนในการถวายบูชาของพระคริสตเจ้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงและช่วยเราให้รอดพ้น ชีวิตของเราบนโลกนี้จึงมุ่งไปสู่พระอาณาจักรพระเจ้าและพระองค์ทรงดำเนินชีวิตของพระองค์ในชีวิตของเรา