แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะเหตุใด ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จึงเป็นของพระศาสนจักร ทำไมเราจึงไม่อาจใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์ตามความต้องการได้
    ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพรของพระเจ้าที่ทรงมอบแก่พระศาสนจักร พระศาสนจักรจึงมีหน้าที่ให้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์ และปกป้องมิให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด (1117-1119, 1131)
    พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายพระวาจาและเครื่องหมายต่างๆ ของพระองค์แก่บุรุษกลุ่มหนึ่ง คือ บรรดาอัครสาวก ซึ่งต้องส่งมอบต่อไป พวกท่านมิได้ส่งมอบแก่ฝูงชนทั่วๆ ไป ที่ไม่มีใครรู้จัก

หากเป็นปัจจุบัน เราอาจกล่าวได้ว่า พวกท่านมิได้โพสต์มรดกนี้ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งใครๆ เข้าถึงได้อย่างอิสระ แต่ท่านต้องจดทะเบียนเว็ปไซต์ให้มีชื่อเฉพาะเสียก่อน ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มีไว้เพื่อพระศาสนจักรและโดยทางพระศาสนจักร    ศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อพระศาสนจักร เพราะพระกายของพระคริสตเจ้าคือพระศาสนจักร ซึ่งได้รับการก่อตั้ง หล่อเลี้ยง และสมบูรณ์ครบครันโดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์     ศีลศักดิ์สิทธิ์โดยทางพระศาสนจักรเพราะศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอานุภาพแห่งพระกายพระคริสตเจ้า เช่น ในศีลอภัยบาป พระคริสตเจ้าทรงอภัยบาปของเราโดยทางพระสงฆ์

“เมื่อพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเราทรงแสดงพระทัยดี และความรักต่อมนุษย์ พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้น... ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาด เราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า” (ทต 3 : 4-5)
“คนทั้งหลายยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า เป็นผู้จัดการดูแลธรรมล้ำลึกของพระเจ้า” (1 คร 4 : 1)