แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกิดอะไรขึ้นกับเรา  เมื่อเราเฉลิมฉลองพิธีกรรม
    เมื่อเราเฉลิมแลองพิธีกรรม เรานำตัวเราเข้าสู่ความรักของพระเจ้า ซึ่งรักษาและเปลี่ยนแปลงเรา (1076)
    จุดประสงค์หนึ่งเดียวของพิธีกรรมในพระศาสนจักร และศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ คือ เราจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ เมื่อเราเฉลิมฉลองพิธีกรรม เราพบกับพระองค์ ผู้ตรัสถึงพระองค์เองว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14 : 6)

ผู้ถูกละทิ้งและได้ร่วมบูชามิสซา (พิธีบูชาขอบพระคุณ) เขาจะได้รับการปกปักรักษา และปลอบโยนจากพระเจ้า ผู้ที่รู้สึกว่าหลงทางและได้ร่วมบูชามิสซา (พิธีบูชาขอบพระคุณ) เขาจะได้พบพระเจ้าผู้ทรงรอคอยเขาอยู่

“เรามาเพื่อให้แกะมีชิวตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10 : 10ข)
“ขณะที่เขายังอยู่ไกล บิดามองเห็นเขา รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขา” (ลก 15 : 20)