แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพิธีกรรมจึงมีความสำคัญมากในชีวิตของพระศาสนจักรและชีวิตส่วนบุคคล
    พิธีกรรมเป็นจุดสูงสุดของกิจการทั้งหลายในพระศาสนจักร ขณะเดียวกันพิธีกรรมเป็นบ่อเกิดแห่งพละกำลังทั้งมวลของพระศาสนจักรด้วย (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 10) (1074)
    ระหว่างที่พระเยซูเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ ประชาชนจำนวนมากพากันไปหาพระองค์ เพราะพวกเขาแสวงหาการรักษาจากพระองค์ ปัจจุบัน เรายังพบพระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงดำรงชีวิตในพระศาสนจีกรของพระองค์

พระองค์ทรงให้ความมั่นใจแก่เราว่า พระองค์ประทับอยุ่ในสถานภาพสองประการ คือ ในการช่วยเหลือผู้ยากจน (มธ.25:40) และในศีลมหาสนิท ณ ที่ซึ่ง เราตรงดิ่งสู่อ้อมพระกรของพระองค์ และเมื่อเรายอมให้พระองค์อยู่ใกล้ชิดเรา พระองค์จะทรงสอนเรา เลี้ยงดูเรา เปลี่ยนแปลงเรา รักษาเรา และกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเราในการถวายบูชามิสซา (พิธีบูชาขอบพระคุณ)

“หากไม่มีการถวายบูชามิสซา(พิธีบูชาขอบพระคุณ)ในวันอาทิตย์ เราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ท่านไม่รู้หรือว่าคริสตชนดำเนินชีวิตเพื่อศีลมหาสนิท และศีลมหาสนิทมีไว้เพื่อคริสตชน” คำตอบของมรณสักขี Saturminus (305) ระหว่างการถูกไตร่สวนกล่าวหาว่าท่านเข้าร่วมชุมนุมวันอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม