แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การพิพากษาครั้งสุดท้ายคืออะไร
    การพิพากษาครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลก เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาครั้งที่สอง “ทุกคนในหลุมศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรและจะออกมา ผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ที่ทำความชั่วก็จะกลับคืนชีวิตมารับใช้โทษทัณฑ์” (ยน 5 : 28ข-29) (1038-1041, 1058-1059)

    เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระสิริรุ่งโรจน์ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์จะฉายแสงมายังเรา แสงนี้ทำให้ความจริงปรากฏเด่นชัด ทั้งความคิด การกระทำ และความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและกับผู้อื่น ไม่มีสิ่งใดหลบซ่อนได้ เราจะตระหนักชัดถึงความหมายสูงสุดของสิ่งสร้าง และเข้าใจวิธีการน่าอัศจรรย์ของพระองค์ในการไถ่กู้เรา และที่สุดเราจะได้รับคำตอบต่อคำถามที่ว่า ทำไมความชั่วจึงมีอานุภาพมาก หากความจริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้สรรพานุภาพ การพิพากษาครั้งสุดท้ายเป็นวันขึ้นศาลของเราด้วย เวลานั้นจะมีการตัดสินว่า เราจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร หรือถูกแยกออกจากพระเจ้าตลอดนิรันดร บรรดาผู้ที่เลือกชีวิต พระเจ้าจะทรงสร้างเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งใน “ร่างกายใหม่” นี้ (เทียบ 2 คร 5) พวกเขาจะมีชีวิตนิรันดรในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์ด้วยร่างกายและวิญญาณ -> 110-112, 157

“เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์    พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย... แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร” (มธ 25 : 31-33, 45)