แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

หากพระเจ้าทรงเป็นความรัก ทำไมจึงมีนรก
    พระเจ้ามิได้ทรงสาปแช่งมนุษย์ มนุษย์เองเป็นผู้ที่ปฏิเสธความรักเมตตาของพระเจ้า และกันตนเองออกจากชีวิต (นิรันดร) อย่างสมัครใจ โดยการแยกตนเองออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (1036-1037)

พระเจ้าทรงปรารถนาเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ แม้แต่กับคนบาปที่ชั่วร้ายที่สุด พระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกคนกลับใจ และได้รับความรอดพ้น    อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีอิสระและเคารพการตัดสินใจของเขา แม้แต่พระองค์เองก็ไม่สามารถบังคับให้รักได้ และเพราะพระองค์ทรงรักนี่เอง พระองค์จึง “ไร้อำนาจ” เมื่อบางคนเลือกนรกแทนที่จะเลือกสวรรค์ -> 51}53

“องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงรีรอที่จะปฏิบัติตามพระสัญญาดังที่บางคนคิด แต่พระองค์ทรงอดกลั้นต่อท่านทั้งหลาย ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศไป แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจ” (2 ปต 3 : 9)
“พระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น และรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1 ทธ 2 : 4)