แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นรกคืออะไร
20151015 faith 1    นรก คือ สภาพการถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดนิรันดร ปราศจากซึ่งความรักใดๆ ทั้งสิ้น (1033-1037)
ผู้ที่รู้ตัวและยินยอมสิ้นใจในบาปหนัก โดยไม่สำนึกบาปและปฏิเสธพระเมตตาของพระเจ้า ผู้ทรงรัก ให้อภัยตลอดไป เขาได้กีดกันตนเองจากความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและบรรดานักบุญ

เรามิอาจทราบได้ว่าในเวลาแห่งความตาย ผู้ที่เห็นความรักแท้จริงปรากฏอยู่ต่อหน้านั้นจะยังคงปฏิเสธได้หรือ อย่างไรก็ตาม อิสรภาพที่เรามี ทำให้การตัดสินใจเลือกนี้เป้นไปได้ พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่า มิให้แยกตนเองออกจากพระองค์อย่างเด็ดขาด โดยการปิดใจของเราต่อความต้องการของพี่น้องชายหญิงของพระองค์ “ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น...ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่ง ท่านก็ไม่ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25 : 41,45) -> 53

“ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียวยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนากในไฟที่ไม่รู้ดับ” (มก 9 : 43)
“ข้าพเจ้าถามตนเองว่า นรกหมายถึงอะไร และข้าพเจ้าขอยืนยันว่านรกคือความไม่สามารถที่จะรัก” Fyodor M. Dostoyevsky (1812-1881 นักเขียนชาวรัสเซีย)