แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราสามารถช่วยผู้ตายในแดนชำระได้หรือ
B10    ได้ เพราะเราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้าย่อมเป็นหนึ่งเดียวกัน และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น ผู้มีชีวิตอยู่สามารถช่วยวิญญาณสัตบุรุษผู้ล่วงลับในแดนชำระได้ (1032, 1414)

    เมื่อคนหนึ่งสิ้นชีวิต เขาไม่สามารถกระทำสิ่งใดเพื่อตนเองได้อีก เวลาแห่งการทดลองงานผ่านพ้นไปแล้ว แต่เราสามารถกระทำบางสิ่งเพื่อสัตบุรุษผู้ล่วงลับในแดนชำระได้ ความรักเของราแผ่กว้างไปถึงชีวิตหลังความตาย โดยอาศัยการถือศีลอดอาหาร การสวดภาวนา การกระทำดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราสามารถรับพระหรรษทานเพื่อผู้ล่วงลับได้ -> 146

“ขออย่าให้เราชักช้าในการช่วยเหลือผู้ตาย และอุทิศคำภาวนาของเราเพื่อพวกเขา” นักบุญยอห์น ครีโซสโตม (349/350-407)
“ยามอัสดงของชีวิต เราจะถูกตัดสินด้วยความรัก” นักบุญยวงแห่งไม้กางเขน (1542-1591) นักภาวนา ชาวสเปน นักปราชญ์ของพระศาสนจักรและกวี