แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แดนชำระคืออะไร
B5    แดนชำระ ซึ่งบ่อยครั้งมักถูกจินตนาการว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนั้น แท้จริงแล้วเป็นสภาพอย่างหนึ่ง ผู้อยู่ในแดนชำระ คือ ผู้ที่สิ้นใจในพระหรรษทานของพระเจ้า (จึงมีสินติกับพระเจ้าและมนุษย์) แต่ยังต้องการการชำระให้บริสุทธิ์ ก่อนจะได้พบกับพระเจ้าเฉพาะพระพักตร์ (1030-1031)

    เมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวมองเปโตร “เปโตรจึงออกไปข้างนอก ร้องไห้อย่างขมขื่น” ความรู้สึกเช่นนี้เหมือนอยู่ในแดนชำระ เพียงแต่แดนชำระคอยเราในช่วงเวลาแห่งความตาย องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเราด้วยความรัก และเราได้รับประสบการณ์การถูกแผดเผาด้วยความละอายใจและเสียใจด้วยความเจ็บปวดจากความชั่วร้ายของเรา หรือ “เป็นเพียง” พฤติกรรมที่ไม่มีความรัก หลังจากผ่านความเจ็บปวดจากการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเท่านั้น เราจึงจะพบสายพระเนตรแห่งความรักของพระองค์ในความปีติสุขบนสวรรค์ ซึ่งปราศจากปัญหาใดๆ

“ไฟจะทดสอบผลงานของแต่ละคน และจะเปิดเผยให้เห็นว่าผลงานนั้นเป็นอย่างไร ผลงานที่ผู้ใดสร้างไว้ผ่านการทดสอบนี้ เขาก็จะได้รับเงินค่าจ้าง แต่ถ้าผลงานของผู้ใดถูกไฟผลาญ เขาก็ไม่มีผลงานใดเหลือ เขารอดพ้นได้ก็จริง แต่ก็เหมือนกับคนที่หนีไฟรอดมาได้เท่านั้น” (1 คร 3 : 13-15)
“ดังนั้น เขา (ยูดาส มัคคาบี) สั่งให้ถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปของผู้ตาย เพื่อจะได้พ้นจากบาป (2 มคบ 12 : 45)