แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สวรรค์คืออะไร
สวรรค์ คือ ห้วงเวลานิรันดรแห่งความรัก ไม่มีสิ่งใดแยกเราออกจากพระเจ้าได้อีกต่อไป ดวงวิญญาณของเรารักและแสวงหาพระองค์มาตลอดชีวิต เราจะมีความชื่นชมยินดีในพระองค์และกับพระองค์ รวมทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลายตลอดไป (1023-1026, 1053)

    หากคุณเคยสังเกตคู่สามีภรรยามองกันและกันด้วยความรัก หรือ ทารกที่กำลังดูดนมแม่ เขาจะมองตาของแม่ราวกับต้องการเก็บรอยยิ้มไว้ตลอดไป คุณก็จะเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับสวรรค์ การได้เห็นพระเจ้าเฉพาะพระพักตร์ก็มีลักษณะคล้ายกัน คือ เป็นช่วงเวลาแห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดตลอดนิรันดร -> 52

“ในเวลานี้ เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา แต่เมื่อถึงเวลานั้น เราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเรา เวลานี้ ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า” (1 คร 13 : 12)