แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราถวายบูชาแด่พระนางมารีย์ได้หรือ
    ไม่ได้ เราถวายบูชาแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่เราสามารถเคารพนับถือพระนางมารีย์ในฐานะพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า (971)
    การถวายบูชา หมายถึง การยอมรับอย่างถ่อมตนและไม่มีเงื่อนไข ในพระเจ้าผู้สูงสุดแท้จริงเหนือสรรพสิ่งสร้างทั้งปวง พระนางมารีย์ทรงเป็นสิ่งสร้างเหมือนเรา

เราเชื่อว่าพระนางทรงเป็นมารดาของเรา และเราควรเคารพนับถือบิดามารดาของเรา มีพื้นฐานเรื่องนี้ในพระคัมภีร์เพราะพระนางมารีย์กล่าวว่า “ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข” (ลก 1 : 48ข) ดังนั้น พระศาสนจักรจึงมีสักการสถานสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ วันฉลอง เพลงสรรเสริญและบทภาวนาแด่พระนางมารีย์ เช่น ->การสวดสายประคำ ซึ่งเป็นบทสรุปย่อพระวรสาร ->353,484

สายประคำหมายถึง การวนเวียนอยู่ในชีวิตของพระนางมารีย์ซึ่งเนื้อหาก็คือชีวิตของพระคริสตเจ้า Romano GUARDINI (1885-1968)